เรื่องเด่น

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป
4. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบท ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

ซึ่งองค์ประกอบของรายงานมี 3
ส่วนประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
และภาคผนวก

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในการนำไปเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลในโอกาสต่อไป

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

Download: https://drive.google.com/file/d/1VgOIPJS4cqhOCum2uhF2zvAEWXgOh-2i/view?usp=sharing

เรื่องล่าสุด

วิทยานิพนธ์ :ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้

ชื่อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแ…

กำลังโหลด…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.

Advertisement