โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูจำนวน 620 แห่งทั่วประเทศ เฉพาะในจังหวัดกระบี่จำนวน 10 โรง ดังนี้

1 คลองพนสฤษดิ์พิทยา
2 ดวงแก้วพิทยา
3 บ้านคลองแรด
4 บ้านทรายขาว
5 บ้านทุ่งเจดีย์
6 บ้านหนองทะเล
7 บ้านหลังโสด
8 ประทีปธรรมมูลนิธิ
9 วัดชนาธิการาม
10 อุตรกิจ

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิเป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2554 นี้ เป็นปีที่ 2 ของการก่อตั้งโรงเรียน มีนักเรียนในระดับปฐมวัยจำนวน 76 คน ครู 5 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 115 คน ครู 8 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 134 คน ครู 13 คน และครูอาสาสมัครโดยการสนับสนุนขององค์กร GVI จำนวน 3 คนต่อภาคการศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชนบทของบ้านแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลาม โดยเน้นการเรียนรู้แบบโครงการ โรงเรียนเน้นการสร้างเครือข่ายกับการองค์กรต่างๆที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา โดยเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการทรูปลูกปัญญา โรงเรียนต้นแบบในเครือข่ายบูรณาการอิสลาม โรงเรียนต้นแบบธนาคารโรงเรียน โรงเรียนเตรียมผลิตบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาจินตคณิต เป็นต้น ซึ่งในเครือข่ายต่างๆนั้นจะมุ่งเน้นไปสู่การยกระดับการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่ชายขอบ ให้เทียบเท่าเด็กในเมืองที่มีโอกาสมากกว่า

แม้ว่าโรงเรียนจะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการจัดการศึกษามุ่งเน้นการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และศักยภาพของผู้เรียน อย่างไรก็ตามการสรรหาครูที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเป็นครูวิชาชีพนั้นหาได้ยากนักสำหรับโรงเรียนชนบทห่างไกล และยังนับเป็นโรงเรียนใหม่ที่อยู่ในระยะของการสร้างความเชื่อมั่นต่อทั้งครู และผู้ปกครองว่าจะสามารถนำพาไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพได้ การพัฒนาครูโดยการใช้หลักสูตรอบรมระยะสั้นเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และที่สำคัญคือการสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูได้นั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวด

ความเป็นมา- ทำอย่างไรจึงสามารถเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู? 

จากการเยี่ยมเยือนโรงเรียนดวงแก้วพิทยา ซึ่งหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูในจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.คอลิ้ล ผิวดี ได้แนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้คณะครู เตรียมแผนการสอนโดยใช้โทรทัศน์ครูเป็นฐาน และใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายจากโทรทัศน์ครู และการใช้ประโยชน์จากเวปไซต์โทรทัศน์ครู และช่องโทรทัศน์ครูมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ หลังจากกลับมาจากการดูงาน ทางโรงเรียนเริ่มต้นโดยให้คณะครูทุกคนสมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูผ่านหน้าเวปไซต์ http://www.thaiteachers.tv และผู้บริหารก็ได้อนุมัติให้จัดซื้อโทรทัศน์ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ในห้องพักครูเพื่อฉายเพียงช่องเดียวคือ รายการโทรทัศน์ครูผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง โดยตั้งใจว่าขอให้เพียงสักตอนที่ตรงกับใจของครูที่อยากเปลี่ยนแปลงแนวการสอนของตนเองแล้วโทรทัศน์ครูจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเป็นครูต้นแบบในอนาคตอันใกล้ หลังจากนั้นเราเพิ่มการใช้โทรทัศน์ครูในการประชุมครูกลุ่มสาระต่างๆประจำสัปดาห์ก็จะคัดเลือกช่วงรายการที่เกี่ยวข้องมาฉายให้ดูและแลกเปลี่ยนประมาณ 15 นาที ก่อนเข้าวาระประชุม และทำแบบเดียวกันในการประชุมครูทั้งโรงเรียนประจำเดือนโดยใช้ช่วงรายการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่ทางโรงเรียนจะนำเสนอในการประชุม รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูปรับระดับสมาชิกของตนเองจากสมาชิกทั่วไป สู่สมาชิกเครือข่าย สมาชิกคุณภาพ และเป้าหมายของโรงเรียนเราคือครูทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกต้นแบบ ที่คณะครูทุกคนจะมีคลิปการพัฒนาการสอนจากต้นแบบโทรทัศน์ครู

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้ให้ความความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูทุกคนสามารถเป็นครูเก่งได้ถ้าได้เห็นแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบในรายการโทรทัศน์ครู โดยการที่เราจัดการแปลงไฟล์จากซีดีที่โทรทัศน์ครูมอบให้ทุกตอนทุกชุดเป็นไฟล์วีดีโอขนาดเล็กเก็บไว้ในแฮนดี้ไดรพ์มอบให้กับครูทุกคน เราอาศัยความกล้าแตกต่าง สร้างจุดเด่น หลากหลาย ซึ่งทางโรงเรียนได้ใส่ใจต่อเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

เป็นโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูต้องทำอะไรบ้าง ?

โรงเรียนต้องให้ทั้งผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ในโรงเรียนสมัครสมาชิกทั้งระบบ หมายถึงสมัครทุกคน โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น แล้วส่งรายละเอียดของรหัสสมาชิก และรายชื่อคณะครูส่งไปยังเจ้าหน้าที่แผนกสมาชิกเครือข่ายครูที่อีเมล์  school@thaiteachers.tv  ก็จะมีการติดต่อประสานงานกลับมา และเมื่อโรงเรียนได้เข้าร่วมในโครงการแล้วโรงเรียนต้องจัดตารางการรับชมรายการโทรทัศน์ครูและนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งทำรายงานการรับชม ทุกๆ2 เดือน และเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่โทรทัศน์ครูที่ลงมาติดตามความคืบหน้า โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย การนำโทรทัศน์ครูมาพัฒนาครูทั้งโรงเรียนอย่างเป็นระบบ อาจเริ่มจากครูหนึ่งท่าน จุดประกาย หากโครงการอยากให้ทั้งระบบ ทั้งโรงเรียนมองเห็นทิศทางไปร่วมกัน โครงการโรงเรียนต้นแบบของโทรทัศน์ครูมีขึ้นได้เพราะครูและผู้บริหารในโรงเรียนทุกท่านมองเห็นความสำคัญ และต้องการร่วมสร้างห้องเรียนคุณภาพกับโทรทัศน์ครู

ประทีปธรรม มูลนิธิ ทำอะไรกันบ้างในฐานะโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครู ?

โรงเรียนได้พัฒนางานจากผู้รับประโยชน์จากโทรทัศน์ครูไปสู่การเป็นผู้ให้ต่อโทรทัศน์ครู โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในระดับมัธยมปีที่หนึ่งถึงสอง ใน “ชมรม Tham TV ทีวีที่เด็กได้ทำ” กลุ่มเด็กๆที่หวังเป็นคนเบื้องหลังรายการโทรทัศน์ โดยในโครงการนี้กลุ่มนักเรียน ธรรมทีวี จะเป็นกลุ่มคนเบื้องหลังที่จะติดตามการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มเตรียมแผนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากโทรทัศน์ครูเป็นฐาน จนไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งการนิเทศการสอนของครูอาวุโสและเด็กนักเรียนเอง ซึ่งทางโรงเรียนเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนต้นแบบโทรทัศน์ครูในพื้นที่อื่นๆจะมีความกล้าที่จะแตกต่าง

จากที่โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบ” ในการใช้โทรทัศน์ครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ระหว่างปีการศึกษา 2554 นั้น ทางโรงเรียนได้ให้ครูทั้งโรงเรียนเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครู และมีกิจกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

–          ใช้คลิปโทรทัศน์ครูเพื่อเปิดประเด็นแลกเปลี่ยนก่อนการประชุมกลุ่มสาระ ประชุมช่วงชั้น และประชุมประจำเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2555

–          ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดช่องรายการโทรทัศน์ครู 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศการใช้โทรทัศน์เป็นฐานในการพัฒนาตนเอง

–          จัดตารางเรียนรู้ด้วยตนเองของคณะครูโดยใช้เวปไซต์และวีซีดีโทรทัศน์ครูเป็นสื่อในการพัฒนาตนเองและประยุกต์สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

–          รณรงค์ให้คณะครูเลื่อนระดับสมาชิกโทรทัศน์สู่การสมาชิกต้นแบบทุกคน โดยร่วมมือกับกลุ่มสื่อนักเรียน (Tham TV) ในการถ่ายทำคลิปการเตรียมตัวสอนจนกระทั่งนำไปใช้จริงในชั้นเรียน

–          คัดเลือกครูที่สมัครเป็นสมาชิกโทรทัศน์ครูและเลื่อนระดับสมาชิกสู่ครูคุณภาพเข้าร่วมงาน EDUCA 2011 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

–          สร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะครูว่าคณะผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการใช้โทรทัศน์ครูเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยนกันก่อนการประชุมจะช่วยให้คณะครูได้เห็นมุมมอง และแนวทางในการปรับใช้เรียนชั้นของครูคนอื่นๆ แล้วนำมาสู่การพัฒนาตนเอง

–          เกิดบรรยากาศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองโดยรายการโทรทัศน์ครู 24 ชม. เพื่อให้ตอนใดตอนหนึ่งของโทรทัศน์ดึงความสนใจของครูสู่การหาความรู้เพิ่มเติมโดยใช้สื่ออื่นๆต่อไป

–          ครูทุกคนมีตารางเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 2 ชม.ในการรับชมโทรทัศน์ครูพร้อมรายงานผลการรับชมต่อฝ่ายวิชาการ โดยผลครู 60 % สามารถพัฒนาตนเองตามตารางที่กำหนดได้

–          คณะครูทั้งหมดจำนวน 26 คน ได้รับเลื่อนระดับสมาชิกโทรทัศน์สู่ระดับครูเครือข่ายจำนวน 14 คน  (54.8 %) ครูคุณภาพจำนวน 11 คน (42.2 %) และ ครูต้นแบบ 1 คน (3.8 %) ในปีการศึกษา 2555 จะร่วมมือกับกลุ่มสื่อนักเรียน (Tham TV) ในการถ่ายทำคลิปการเตรียมตัวสอนจนกระทั่งนำไปใช้จริงในชั้นเรียน เพื่อให้ครูทั้ง 100 % เป็นสมาชิกครูต้นแบบ

–          คณะครูจำนวน 6 คน ที่เลื่อนระดับสมาชิกสู่ครูคุณภาพ (54.6 %) ได้เข้าร่วมงาน EDUCA 2011 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อกลับมาจากการสัมมนาสามารถชี้แจงและถ่ายทอดในการประชุมกลุ่มสาระและระดับชั้นถึงแนวทางการจัดการการเรียนการสอนด้วยเทคนิคใหม่ๆ มีกิจกรรมที่น่าสนใจทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน

ทิ้งท้ายโทรทัศน์ครู 

ท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณโทรทัศน์ครูที่ได้สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่คณะครูที่ไม่ได้ผ่านวิชาชีพครูหรือแม้จะผ่านวิชาชีพครูแต่ยังขาดประสบการณ์การสอน อันส่งผลให้คณะครูได้แสดงถึงความสามารถและศักยภาพ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะครูทุกท่าน และการเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูต้นแบบทั้งโรงเรียนให้ได้ในปีการศึกษา 2555 นี้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและผู้ที่กำลังจะก้าวมาทำหน้าที่ครูในโอกาสถัดไป

 

นายปรีชา เริงสมุทร์

ผู้บริหารโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s