โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา

โดยปรีชา เริงสมุทร์ (ปรับปรุงจากบทความเดิมที่ได้รับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก คอลัมน์โทรทัศน์ครู)

ผู้บริหารโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

saki391@gmail.com, facebook.com/prateeptham

ได้มีโอกาสรู้จักโทรทัศน์ครูครั้งแรกจากเว็บไซต์ thaiteachers.tv ในระหว่างที่กำลังหาข้อมูลข่าวสารในการพัฒนางานการบริหารโรงเรียน เพื่อนำแนวคิดใหม่ๆที่จะนำโรงเรียนไปสู่ทิศทางการศึกษาโลก และสร้างจุดแข็งที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยติดตามรายการต่อในรายการของโทรทัศน์ครูทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก่อนรู้จักและติดตามเพื่อขอสมัครโรงเรียนเป็นโรงเรียนเครือข่าย True ปลูกปัญญา จึงขอเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลังจากโรงเรียนเล็กๆ ในชนบทเริ่มใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างจริงจังมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “โทรทัศน์ครูคือทะเลแห่งความรู้ และ True คือผู้ปลูกปัญญา”

โฆษณา

อิสลามศึกษายังมีปัญหารอแก้ไข

ฟาฏินา วงศ์เลขา

ที่มา : เดลินิวส์

คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าสภาพสังคมไทยในทุกวันนี้กำลังเกิดวิกฤติ และส่งผลให้คนไทยเกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคี มีความขัดแย้งทางความคิดของกลุ่มคนอย่างรุนแรง อีกทั้งสื่อและกระแสทางสังคมได้มีอิทธิพลในการชักนำให้ผู้คนเชื่อและคล้อยตามโดยขาดการใช้สติคิดใคร่ครวญไตร่ตรองถึงเหตุผลและข้อเท็จจริง ซึ่งความเหลื่อมล้ำทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาที่แตกต่าง และความก้าวไกลของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนผลักดันหนุนนำให้วิกฤติของสังคมไทยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม “อิสลามศึกษายังมีปัญหารอแก้ไข”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: