มะขามป้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ฟรี


โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง              มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้จัดทำ ”โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ” การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนด้วยศิลปะการละคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางปัญญาที่มุ่งให้เกิดการรับรู้ความจริง รู้เหตุ รู้ผล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการพัฒนาจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อทำความดี ความงามเพื่อส่วนรวม โดยมีศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการแสดงละครต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนความจริง และความหมายของชีวิต การตั้งคำถามต่อผู้ชมและสังคม ชี้ชวนให้ผู้ชมได้ทบทวนนึกคิด และย้อนมองดูตัวเอง หรืออาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการแสดงละครนั้นมุ่งสะท้อนปัญญา และปลุกปัญญาของสังคม

อ่านเพิ่มเติม “มะขามป้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ฟรี”

โฆษณา

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: