โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง              มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ได้จัดทำ ”โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ปี 3) ” การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาของเยาวชนด้วยศิลปะการละคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเป็น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางปัญญาที่มุ่งให้เกิดการรับรู้ความจริง รู้เหตุ รู้ผล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงการพัฒนาจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม เพื่อทำความดี ความงามเพื่อส่วนรวม โดยมีศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการสื่อสารการแสดงละครต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนความจริง และความหมายของชีวิต การตั้งคำถามต่อผู้ชมและสังคม ชี้ชวนให้ผู้ชมได้ทบทวนนึกคิด และย้อนมองดูตัวเอง หรืออาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการแสดงละครนั้นมุ่งสะท้อนปัญญา และปลุกปัญญาของสังคม


กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล ( Train the Trainers) การใช้หลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการศึกษา
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวคิด วิธีการ เพื่อขยายผลในเชิงวิชาการจากองค์ความรู้ โดยทีมวิทยากรในโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้แก่ครูอาจารย์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งหน่วยงานด้านเยาวชนที่สนใจกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน โดยจะทำงานประสานงานร่วมกับภาคีในด้านการศึกษา และ เยาวชน เช่น เครือข่ายครูสอนดี (สสค) สถาบันรามจิตติ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย และ ศูนย์พัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกครูแกนนำที่มีศักยภาพทั่วประเทศเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำหลักสูตรละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปขยายผลสู่เยาวชนทั่วประเทศอย่างมีศักยภาพและเป็นรูปธรรมที่เห็นผลได้จริง

ระยะเวลาในการจัดอบรม
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล จ.อุบลราชธานี
วันที่ 11-13 กันยายน 2555 ณ TK Park จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 28-30 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

** ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม แต่ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักเอง

หากอาจารย์สนใจ หรือ สะดวกเข้าร่วมอบรมที่ไหน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝน 082-332-5458

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s