English Summer Camp ที่สังคมอิสลามวิทยา

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจอยากเดินทางไปพัฒนาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมตัวเองก่อนการเปิดประเทศต้อนรับอาเซียน ค่าใช้จ่ายไม่แพง แคมป์ 1 เดือน ที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sangkhomislam.ac.th/

โฆษณา

ชวนน้องๆเข้าร่วมแคมป์ปิดเทอมภาคฤดูร้อนกับ Summer Tahfiz

Summer Tahfiz ที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา รายละเอียดตามนี้เลยนะครับ http://www.sangkhomislam.ac.th/

ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ

รายงานโดย นายปรีชา เริงสมุทร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาวะผู้นำ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คำนำ

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะที่สำคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ์ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กับครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน อ่านเพิ่มเติม “ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: