8188_997244913658057_6550459149929339216_n

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
.
เรื่อง แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล
เรียน ผู้ปกครองที่มีลูกอายุระหว่าง 3-5 ปี
.
ตามที่ โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาแล้ว นั้น
.
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ทางโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอนุบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ที่จะให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ในจำนวนจำกัด ดังต่อไปนี้
.
๑.สิทธิ์ในการเข้าเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ราคา ๖๐๐ บาท
๒.สิทธิ์ในการรับอุดหนุนค่าเครื่องแบบฟรี 1 ชุด ราคา ๔๐๐ บาท
๓.สิทธิ์ในการรับอุปกรณ์การเรียนฟรี ราคา ๒๐๐ บาท
๔.สิทธิ์ในการรับแบบเรียนฟรี ราคา ๒๐๐ บาท
๕.สิทธิ์ในการรับประทานอาหารกลางวันและนมฟรี ราคา ๔,๐๐๐ บาท
๖.สิทธิ์ในการเรียนหลักสูตรจินตคณิต ฟรี ราคา ๖๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท
.
คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าโครงการ
๑.เป็นนักเรียนอายุระหว่าง ๓-๕ ขวบ เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. มีสัญชาติไทย
๓.ไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรง
๔.เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ๕๐ คนแรกและภายในเวลาที่กำหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ) เท่านั้น
เอกสารหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์
๑. สำเนาสูติบัตร
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดา
๕. หนังสือยืนยันสิทธิ์ (ด้านหลัง)
๖. หลักฐานการศึกษา (ปพ.1) และหลักฐานอื่นๆจากโรงเรียนเดิมมอบให้
๗. สำเนาสมุดประจำตัวเด็ก(สมุดสีชมพู) หน้าประวัติการฉีดวัคซีน
.

จึงขอให้ท่านมายืนยันสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยรับจำนวนจำกัด จำนวน ๕๐ คนเท่านั้น จะยึดตามลำดับผู้ที่มายืนยันสิทธิ์ก่อน และหากมายืนยันสิทธิ์พร้อมสมัครในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีของสมนาคุณมอบให้ (จำนวนจำกัด)
.
ขอแสดงความนับถือ
.
สิบเอกวิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
โทร ๐๙๓๗๘๗๘๗๗๑

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s