บทความวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรยีนกับการเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้
The Relationship between Transformational Leadership of Administrators and Educational Innovation Organization of Private Islamic Schools in Islamic Integrated Schools Network Southern Thailand


โดย ปรีชา เริงสมุทร์ และ รศ. ดร. จรัส อติวิทยาภรณ์

Education Program in Educational Administration, Hatyai University

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลาม 2) ระดับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนต่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลาม ภาคใต้ เป็นผู้บริหารโรงเรียน จานวน 64 คน และครูผู้สอน จานวน 355 คน รวมจานวน 419 คน โดยการใช้ตารางสาเร็จรูป ของเครจซี่และมอร์แกน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้ โดยภาพรวม และ รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้ โดยรวม มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy= .891*) ผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็นส่วนสนับสนุน ท่ีสาคัญ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่าย การศึกษาบูรณาการอิสลามก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาต่อไป


คำสำคัญ: ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามภาคใต้

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/16J2HPE8ZKbqOyixaYYX9_645y_DXx0FG/view?usp=drivesdk

หรืออ่านบทความวิจัยเพิ่มเติมในงานได้ที่ https://conference.sct.ac.th/11/

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s