ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดกระบี่ สู่องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษา

โดย วิทยา เริงสมุทร์ 1 และบุญเลิศ ค่อนสะอาด 2

1 ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ สู่การเป็นองค์กร แห่งนวัตกรรมการศึกษาและ 2) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ สู่การเป็นองค์กร แห่งนวัตกรรมการศึกษาเพื่อนำไปใช้ต่อไป โดยมีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และ มาตรการการพัฒนา 2) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความเห็นชอบด้วยกระบวนการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อ หาความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 คน และ 3) ประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดกระบี่ จำนวน 140 คน จากโรงเรียน จำนวน 28 โรงเรียน ด้วยแบบสอบถามประมาณค่า (Rating scale questionaire) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 9 คน เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดกระบี่สู่ องค์กรแห่งนวัตกรรมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 1 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 2 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานสู่วัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ยทธศาสตร์ 3 เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ยุทธศาสตร์ 5 ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และยุทธศาสตร์ 6 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่องค์กรแห่ง นวัตกรรมการศึกษา 2) การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่จำนวน 140 คน จาก 28 โรงเรียน พบว่า ทุกคนเห็นด้วยกบั ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา ทั้งหมดในระดับมากและมากที่สุด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสู่การมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมการศึกษา

คำสำคัญ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

อ่านบทความวิชาการฉบับเต็ม คลิ๊ก http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2020/07/7-วิทยา.pdf

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s