รายนามคณะบุคลากร

คณะบริหารโรงเรียน

95

ประธานมูลนิธิและประธานที่ปรึกษาโรงเรียน

บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ 
-ประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา และประธานที่ปรึกษาโรงเรียน
– ผู้ก่อตั้งปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ประวัติการศึกษา
– สถาบันดารุ้ลอุลูม มักกะห์ ประเทศซาอุดิอราเบีย
– ปอเนาะซัมลา จังหวัด ปัตตานี
– ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
– โรงเรียนบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน
– อีหม่ามมัสยิดมิสบาฮุดดีน บ้านคลองทราย ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
– ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
– ผู้ก่อตั้ง และโต๊ะครูปอเนาะบ้านแหลมสัก

ผู้รับใบอนุญาตแทนมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ดร. ปรีชา (ซากี) เริงสมุทร์
– ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– รองประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ. สงขลา
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

ประวัติการทำงาน
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิเอเชีย ( The Asia Foundation)
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
– ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลาม
– ผู้ประสานงานโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชนไทย*ฮาวาย สถาบัน East- West Center
– บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กัมปง
– หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนอิสลามสันติชน

ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
– ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– เลขานุการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน
– นักวิชาการศึกษา ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่
– ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่
– ครูวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมสัก
– หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์
– ผู้จัดการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– กรรมการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโทอิสลามศึกษา สาขาการตัฟซีรกุรอานแบบเข้ม มหาวิทยาลัย UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี

ประวัติการทำงาน
– นักธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาและผู้ก่อตั้งปอเนาะแหลมสัก โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
……….
ผู้บริหารโรงเรียน
พ.ค. 2010 – ต.ค. 2011
บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้รับใบอนุญาต
อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่
ผู้อำนวยการ
อ.ปรีชา เริงสมุทร์
ผู้จัดการ
—————————————————
ต.ค. 2011 – 2013
บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้รับใบอนุญาต
อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่
ผู้อำนวยการ
นพ.มูนีร์ส มูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
ผู้จัดการ
—————————————————
เม.ย. 2019- ปัจจุบัน
 บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
ผู้รับใบอนุญาต อ.ปรีชา เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการ
อ. ชารีฟ เริงสมุทร์
ผู้จัดการ
ประวัติผู้บริหารโรงเรียน

อัตชีวประวัติ ผู้ก่อตั้ง บาบา ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์  ( 8 ตอน )

เขียนโดย ‘กัณฐ์ณรรธราวุธ เมืองสุข 

 

แรกทีเดียวที่ข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากปรีชา(ซากีย์) เริงสมุทร์ บุตรชายคนแรกของโต๊ะครูฮัจยีอับดุลมาลิก(ดำรงค์ เริงสมุทร์)เกี่ยวกับบิดาของเขาที่ปัจจุบันทรงสถานะบาบอผู้มากด้วยภูมิปัญญา เป็นโต๊ะครูผู้มากด้วยภูมิรู้ทางศาสนา เป็นผู้เฒ่าที่มากด้วยเรื่องเล่าอันมากล้นประสบการณ์ และเขายังเล่าให้ทราบความเป็นไปอย่างเล็กน้อยเกี่ยวกับการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์และแรงปัญญาก่อตั้งโรงเรียนปอเนาะขึ้น 

—————————————————————————————————————————————————————-

 เส้นทางชีวิตผู้บริหาร  ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’  ( 3 บทความ )

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต 

คนเด่นกระแสใต้ฉบับนี้ พบกับหนุ่มมุสลิมกระบี่ที่มีประวัติและเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจ และน่าภาคภูมิในฐานะของเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านริมทะเลที่ไปเติบใหญ่ทั้งชีวิตและหน้าที่การงานผ่านองค์กรระดับโลก ก่อนจะกลับสู่บ้านเกิดเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและสร้างรากฐานทางปัญญาให้กับชุมชน

ผมรู้จักกับบังซากีย์หนุ่มมุสลิมชาวกระบี่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน เพราะเขาเป็นมุสลิมที่ทำงานกับมุสลิมมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่คุยไปคุยมาพบว่ามาจากกระบี่เช่นเดียวกัน และมีเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจ ทั้งการเป็นครู นักข่าวที่เคยไปเยือนแดนสงครามอย่างอัฟกานิสถานและูอิรักมาแล้ว รวมทั้งการผ่านองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ก่อนที่เขาจะลาออกด้วยการให้เหตุผลว่าจะกลับไปเป็นครู และพัฒนาบ้านเกิด โดยเฉพาะแหลมสัก เป็นชุมชนชายทะเลที่สวยงามมากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เริ่มมีความเจริญที่ผิดทิศผิดทางเข้าไปมากขึ้น  ซึ่งเมื่อได้คุยกับซากีย์เขาจึงเปิดใจให้ฟังถึงประวัติและเส้นทางชีวิตให้ฟัง 

———————————————————————————————————————————————————————

ผอ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่ กว่า 30 ปีของการเป็นนักบริหารสถานศึกษา ( 2 บทความ)

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

—————————————————————————————————————————————————————-

นพ.มูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม – Dr. Munirs Baikadem – การทำงานด้านการศึกษา  ( 3 บทความ )

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

———————————————————————————————————————————————————————

สอ.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้กล้าลาออกจากนักการศึกษาของรัฐมาสู่ผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ ( 2 บทความ) 

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s