รายนามคณะบุคลากร

คณะบริหารโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนใหม่

 

ประธานมูลนิธิและประธานที่ปรึกษาโรงเรียน

บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ 
-ประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา และประธานที่ปรึกษาโรงเรียน
– ผู้ก่อตั้งปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ประวัติการศึกษา
– สถาบันดารุ้ลอุลูม มักกะห์ ประเทศซาอุดิอราเบีย
– ปอเนาะซัมลา จังหวัด ปัตตานี
– ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
– โรงเรียนบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน
– อีหม่ามมัสยิดมิสบาฮุดดีน บ้านคลองทราย ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
– ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
– ผู้ก่อตั้ง และโต๊ะครูปอเนาะบ้านแหลมสัก

 

ผู้รับใบอนุญาตแทนมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ดร. ปรีชา (ซากี) เริงสมุทร์
– ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– รองประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ. สงขลา
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

ประวัติการทำงาน
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิเอเชีย ( The Asia Foundation)
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
– ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลาม
– ผู้ประสานงานโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชนไทย*ฮาวาย สถาบัน East- West Center
– บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กัมปง
– หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนอิสลามสันติชน

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
– ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– เลขานุการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน
– นักวิชาการศึกษา ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่
– ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่
– ครูวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมสัก
– หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

 

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์
– ผู้จัดการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– กรรมการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโทอิสลามศึกษา สาขาการตัฟซีรกุรอานแบบเข้ม มหาวิทยาลัย UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี

ประวัติการทำงาน
– นักธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ

 
……….
 

ผู้บริหารโรงเรียน

พ.ค. 2010 – ต.ค. 2011

 
บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
 
สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้รับใบอนุญาต
 
 
อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่
ผู้อำนวยการ
 
อ.ปรีชา เริงสมุทร์
ผู้จัดการ
—————————————————

ต.ค. 2011 – 2013

 
บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้รับใบอนุญาต
 
อ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่
ผู้อำนวยการ
 
นพ.มูนีร์ส มูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
ผู้จัดการ
—————————————————

เม.ย. 2019- ปัจจุบัน

 
 บาบา ฮัจยี ดำรงค์ เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
 
 
ผู้รับใบอนุญาต อ.ปรีชา เริงสมุทร์
ประธานมูลนิธิ
 
สอ.วิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการ
 
อ. ชารีฟ เริงสมุทร์
ผู้จัดการ
ประวัติผู้บริหารโรงเรียน
 

อัตชีวประวัติ ผู้ก่อตั้ง บาบา ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์  ( 8 ตอน )

เขียนโดย ‘กัณฐ์ณรรธราวุธ เมืองสุข 

 

แรกทีเดียวที่ข้าพเจ้าได้รับการบอกเล่าเรื่องราวจากปรีชา(ซากีย์) เริงสมุทร์ บุตรชายคนแรกของโต๊ะครูฮัจยีอับดุลมาลิก(ดำรงค์ เริงสมุทร์)เกี่ยวกับบิดาของเขาที่ปัจจุบันทรงสถานะบาบอผู้มากด้วยภูมิปัญญา เป็นโต๊ะครูผู้มากด้วยภูมิรู้ทางศาสนา เป็นผู้เฒ่าที่มากด้วยเรื่องเล่าอันมากล้นประสบการณ์ และเขายังเล่าให้ทราบความเป็นไปอย่างเล็กน้อยเกี่ยวกับการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์และแรงปัญญาก่อตั้งโรงเรียนปอเนาะขึ้น 

——————————————————————————————————-

 เส้นทางชีวิตผู้บริหาร  ‘ซากีย์ เริงสมุทร์’  ( 3 บทความ )

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต 

screenshot_2019-07-26-14-28-21-87_original

——————————————————————————————————-

ผอ.อดิศักดิ์ บุตรเหล่ กว่า 30 ปีของการเป็นนักบริหารสถานศึกษา ( 2 บทความ)

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

img_0896

——————————————————————————————————-

นพ.มูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม – Dr. Munirs Baikadem – การทำงานด้านการศึกษา  ( 3 บทความ )

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

188879_487448357979006_591117453_n

 

——————————————————————————————————-

สอ.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้กล้าลาออกจากนักการศึกษาของรัฐมาสู่ผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพ ( 2 บทความ) 

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

271187349_4803432019705975_7048539982642070240_n

——————————————————————————————————-

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์ ผู้บริหารโรงเรียนคนหนุ่มไฟแรง ( 2 บทความ) 

รวบรวมข่าวสาร และบทความ ที่เกี่ยวข้องจากสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s