1. แบบฟอร์มต่างๆ

หมวดเอกสาร

ที่

ชื่อเอกสาร รายละเอียด คลิ้กดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม

1

ใบสมัครเรียน ใบสมัครเรียนโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ในระดับ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมตอนต้น  

2

ใบสมัครครู บุคลากร ใบสมัครเพื่อเข้าทำงานในโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ในตำแหน่งครูผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  

3

คำร้องขอย้ายนักเรียน นักเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายโรงเรียนต้องลงคำร้องในแบบฟอร์มนี้  

4

หนังสือสัญญาจ้างครู หนังสือสัญญาจ้างครูและบุคคลากรการศึกษา สำหรับผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูนั้นสามารถจ้างได้ ผ่อนผันไม่เกินสองปี  

5

หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองการทำงานกับโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  

6

แบบฟอร์มนักเรียนหอพัก แบบฟอร์มต่างๆของนักเรียนหอพัก ตั้งแต่ใบมอบตัว ใบลา ใบเช็คอามาล เป็นต้น  

7

แบบฟอร์มเสนอเครื่องราชครูเอกชน แบบฟอร์มเสนอเครื่องราชครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  

 2. คู่มือ ระเบียบและแนวปฏิบัติของครู นักเรียน และผู้ปกครอง

หมวดเอกสาร

ที่

ชื่อเอกสาร รายละเอียด คลิ้กดาวน์โหลด
คู่มือ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ

1

คู่มือปฏิบัติงานครู ระเบียบปฏิบัติและหน้าที่ของครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  

2

คู่มือผู้ปกครอง คู่มือผู้ปกครองเป็นเอกสารชี้แจงผู้ปกครองในการปฏิบัติเมื่อส่งนักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน  

3

คู่มือนักเรียน คู่มือนักเรียนเป็นเอกสารชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าเรียนที่โรงเรียน  

4

คู่มือนักเรียนหอพัก คู่มือนักเรียนหอพักเป็นเอกสารชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่หอพักโรงเรียน  

5

ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  

 3. แผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆของโรงเรียน

หมวดเอกสาร

ที่

ชื่อเอกสาร รายละเอียด คลิ้กดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์ และแผนงานโรงเรียน

1

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ  

2

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2553 แผนปฏิบัติงานประจำปี 2553  

3

4

5

 4. หลักสูตรอิสลามศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง

หมวดเอกสาร

ที่

ชื่อเอกสาร รายละเอียด คลิ้กดาวน์โหลด
หลักสูตรอิสลามศึกษา/ หลักสูตรแกนกลาง

1

หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546

หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรที่ปรับให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น  ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรพัฒนาประเทศพื้นฐานในการดำรงชีวิต  การพัฒนาสมรรถนะและทักและกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

2

หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 2551 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้สามัญควบคู่ศาสนา หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแบบเข้ม  

3

อภิธานศัพท์ อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อภิธานศัพท์ หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

4

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลความรู้ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลความรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2551  

5

แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2551  
6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s