โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ (Prateeptham Foundation School-معهد مصباح الدين ) 
เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ

img_3753

อัตลักษณ์

ยิ้มง่าย ทักทายด้วยสลาม

เอกลักษณ์

อุทยานการศึกษา ภูมิทัศน์งามตา ปลูกฝังศรัทธา ตามวิถีอิสลาม

img20180406105409

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นอนุบาล 1- 3  

 

หลักสูตร ปฐมวัยบูรณาการอิสลาม-หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing

-หลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แผนกอนุบาล-ประถมศึกษา ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ อ. วรสา เรืองหิรัญวงศ์ นักวิชาการศึกษา หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ให้เกียรติมานิเทศการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในระดับอนุบาลตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของคุณครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาสมาชิกโครงการฯ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 22 โรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ไว้ว่า

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยที่เป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาสู่ศักยภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะเป็นแหล่งวิชาการจึงตระหนักถึงสำคัญของการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศและทันต่อยุคสมัย ทั้งนี้ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯได้แสดงถึงรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและในระดับปฐมวัย เป็นการสืบสานการทำความดีเพื่อประโยชน์สังคมที่ยั่งยืนของเพื่อนมนุษย์ของสังคมและประเทศชาติร่วมกัน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และถือว่าเป็นอีกหนึ่งการบริการวิชาการที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีให้กับสังคม

—–

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประถมศึกษา
-หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
-หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing
——-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 )

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มัธยมศึกษาตอนต้น

-หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
-หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing
-หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
———
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. สายวิทย์-คณิต
2. สายศิลป์- ภาษาอังกฤษ
-หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การท่องเที่ยวเเละการโรงแรม โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
-หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ที่อยู่

11/1 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
11/1 Moo 3 Tambon Leamsak, Aoluk, Krabi , Amphoe Ao Luk, Krabi, Thailand 81110

ภารกิจ

ตั้งมั่นจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ยึดมั่นในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหวังให้พวกเขาเป็นพลเมืองโลก (World Citizen)

ปรัชญา

” اِقْرَأْ بِاسْمِ رِبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ”  العلق 1

“ เจ้าจงอ่านในนามแห่งองค์อภิบาลของเจ้าผู้ทรงสร้างเถิด ”  (อัลอะลัก: 1)

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 โรงเรียนประทิปธรรม มูลนิธิ เป็นสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ทางวิชาการศาสนา สามัญ และมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก บริหารจัดการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
2. 
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธามั่นในศาสนาอิสลาม
3. 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาสากล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
4.  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถเพื่อการดำรงชีวิตและการศึกษาต่อ
5.  
จัดสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมในบรรยากาศอิสลาม และสร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
6. 
ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.  
พัฒนาครูและบุคคลากรมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทักษะการสื่อสาร และบุคลิกภาพ
8. ปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ตระหนักในคุณค่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
10. ร่วมมือกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
—————————————————

ประวัติย่อ

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ (Prateeptham Foundation School-معهد مصباح الدين )เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ

เริ่มต้นจากโต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ได้เปิดปอเนาะเพื่อบ่มเพาะความรู้ศาสนาอิสลามและการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม มาเป็นเวลากว่า 30 ปี

ลูกศิษย์ลูกหาในแถบอันดามัน ตั้งแต่ระนองจนถึงกระบี่กว่าพันคน

จัดการเรียนการสอนศาสนาโดยยึดแนวทาง อะห์ลีซุนนะห์วัลญามาอะห์ แก่ศิษย์ ผ่านกีตาบมลายูและอาหรับสำคัญหลายเล่ม

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อการสอนศาสนาเพียงลำพัง ทำให้ปอเนาะจึงต้องปิดตัวลงกว่าสิบปี

แต่ยังคงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด และการสอนกีตาบแก่ผู้สนใจโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากศิษย์

และได้สร้างกิจกรรมเพื่อรักษาคุณค่าด้านจริยธรรมเอาไว้ให้เป็นมรดกแก่เยาวชน เช่นการจัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เป็นประจำติดต่อกันจนปีที่ 10

ในการประชุมคณะศิษย์เก่า ชาวบ้าน และลูกหลาน เมื่อปี 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้ ทำโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาการ

เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็น หมอที่มีอุดมการณ์อิสลาม ทนายความที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนเพื่ออัลลอฮ ผู้นำทางการเมืองที่มีอุดมการณ์อิสลามและทำเพื่อประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนมุสลิมแก่ชุมชน

โต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าและชาวบ้านว่า “โรงเรียนแห่งนี้เป็นของทุกๆคน ขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูแล และรักษา โรงเรียนแห่งนี้เป็นของสาธารณะที่มีมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาเป็นคนดูแลให้ โดยตั้งใจอุทิศเพื่อเป็นสาธารณกุศล”

————————————

สภาพทั่วไป

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่  ตั้งอยู่เลขที่ 11/1  หมู่ที่ 3  ตำบลแหลมสัก  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  สร้างขึ้นตามแนวคิดของโต๊ะครูดำรงค์ เริงสมุทร์  และชาวบ้าน  ชุมชนบ้านแหลมสัก  ซึ่งรวมตัวกันและประสานความคิดเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของเยาวชนในเขตพื้นที่และเขตใกล้เคียง  โดยจัดตั้งมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา โดยมีสิบเอกวิทยา เริงสมุทร์ เป็นผู้รับใบอนุญาตในนามตัวแทนมูลนิธิฯ ทำการเรียนการสอนทางด้านศาสนาควบคู่กับการเรียนการสอนแบบสามัญไปด้วยตามพระราชบัญญัติกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2525  มาตรา 15 (1)

การก่อสร้างอาคารเรียนครั้งแรก  โต๊ะครูดำรงค์ เริงสมุทร์  ใช้งบประมาณส่วนตัวและระดมทุนในนามมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา  เพื่อนำรายได้มาเป็นงบประมาณสร้างอาคารเรียน  จำนวน  8  ห้องเรียน  4  อาคารห้องน้ำ และพัฒนาอาคารเรียนเดิม  ค่าก่อสร้างโดยประมาณครั้งแรก  5,000,000  บาท นอกจากนี้ ได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของเทศบาลตำบลแหลมสัก มาใช้เพื่อการเรียนการสอน

ดังนั้น  ในวันที่ 29  มีนาคม 2553 – 5 เมษายน  พ.ศ.2553  ทางโรงเรียนก็ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับปฐมวัย ตั้งแต่อนุบาล 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยในปีแรก มีนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ในระดับชั้น ปฐมวัย จำนวน  42 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 24 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 71 คน มีบุคลากรเป็นครู  10  คน และพนักงาน 3 คน ดำเนินการสอนในปีการศึกษา  2553  ในวันที่ 17  พฤษภาคม  2553

ปัจจุบัน (25

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

cropped-logo_prateeptham3-removebg.png

 

ความหมายของ ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

วงกลมคู่กัน ๒ เส้น         หมายถึง                ความมุ่งหมายในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ความรู้ด้านสามัญ

หนังสือ                            หมายถึง            คัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติ และทางนำของมุสลิมทุกคน

หยดน้ำ                                  หมายถึง                                ความชุ่มชื่น และ โดมของมัสยิดในศาสนาอิสลาม

ตัวอักษร P                            หมายถึง                                โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กลีบเลี้ยงใต้หยดน้ำ             หมายถึง                                สองมือที่โอบอุ้ม ประชาชน และทำนุบำรุงศาสนา

รวงข้าวทั้งสองด้าน             หมายถึง                                ความรุ่งเรืองของเยาวชน

ตัวอักษรภาษาอาหรับ         หมายถึง                                ชื่อภาษาอาหรับของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

สีประจำโรงเรียน

สีสัญลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  สีเขียว  –  ชมพู

สีเขียว    หมายถึง                                ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา และเป็นผู้มีอารมณ์ที่   แจ่มใส   หนักแน่น มั่นคง

สีชมพู   หมายถึง                บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข

ปรัชญาโรงเรียน

วิชาการโดดเด่น                                   เน้นคุณธรรม                      ก้าวนำเทคโนโลยี               สมศักดิ์ศรีด้านกีฬา                             ร่วมพัฒนาสังคม

วิชาการโดดเด่น                  หมายถึง                                การจัดการศึกษาซึ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

เน้นคุณธรรม                      หมายถึง                                เน้นการปลูกฝังพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามก้าวนำเทคโนโลยี

ก้าวนำเทคโนโลยี                หมายถึง                                การจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

สมศักดิ์ศรีด้านกีฬา             หมายถึง                                การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้แก่นักเรียนตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน

ร่วมพัฒนาสังคม                 หมายถึง                                การจัดการเรียนการสอนที่นำสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

คำขวัญโรงเรียน

“ ศาสนาดี                 วิชาการดี               ความคิดดี              เป็นเยาวชนคนดี ”

แผนผังโรงเรียน

รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนปรากฏตามเอกสารแนบท้ายตราสารโรงเรียน

 

 

รายนามคณะบุคลากร

ประวัติของผู้รับใบอนุญาต

 • ชื่อ ดร. วิทยา เริงสมุทร์
 • ประวัติการศึกษา
  • จบปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College
   จบชั้นปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  • ประวัติการทำงาน/การรับตำแหน่ง
   • ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
   • เลขาธิการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา
   • นักวิชาการศึกษา ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่

img_0893

—————————————————
About

Prateeptham Islamic Foundation School, Krabi, Thailand

The Islamic private school is located Krabi Province, Thailand. The school teaches from kindergarten, primary, secondary and high school (K1- G12) and has 350 students and was established since 2010.

Before 2010, the school was called “Pondok Laemsak” or relegious school in Laemsak community that was found by Uztaz Abdul Malik Roengsamut, since 1957, after he graduated from Darul Uloom Institute, Makkah, Saudi Arabia. He is well-known in Krabi, Phuket, Phangnga and Ranong or we called Andaman area.

Because of he felt tied and his health problem so he closed Pondok during 1998 and resigned from the director of Islamic Committee of Krabi, but he was appointed to be Imam in Musjid Misbahuddin, instead. His mission to serve Islam is continue processing.

During 2010, Uztaz Abdul Malik and his son-in-law, Dr. Muhamad Munir Baikadem, the Director of Islamic Private Hospital in Krabi, Chariyatham Ruampat Hospital, planned to re-open the school and registered as Islamic Integrated School or Islamic Private School that the students can learn Islamic knowledge and Secular subject. Their aimed is to give good foundation knowledge to produce good Ummah who know sciences and Islam. He/She who can work as lawyer, doctor, teacher, scientist or other professions, but brave to be good Muslim.

In 2014, Dr. Munir has been passed-away by cancer at 40-years-old but Uztaz Abdulmalik Roengsamut is continue teaching Alquran, Kitab, and Hadith to the kids in the school, now he is 78 years old.

The principal of the school is Mr. Abdulrohman Roengsamut, and the school manager is Mr.Zaki Roengsamut.

Prateeptham Foundation School, the Islamic school in Andaman Coast of Thailand- Krabi Province. The school is under Foundation of Prateeptham for Education (FOPE) , a non-profit organization, established in May 2010. The school is a full-time from Kindergarten, elementary school and Islamic secondary school serving the Muslim community in Andaman Coast region. It combines the teaching of Islam and Arabic with the Thai curricula for the other subjects and learning by doing method.
The school was established to meet the diverse needs of the community. It is registered with the Thailand Ministry of Education as a Kindergarten to Grade 9 school. Our Vision To facilitate, nurture, and prepare students to become global Muslim citizens Our Mission To provide children an Islamic learning environment where they can receive quality education embedded with our core values and higher expectations that prepare them to achieve the highest level of academic excellence inshAllah.
Our Core Values
-Creative and visionary Islamic curriculum integrated with State standards course of study.
-Highly qualified teachers and staff.
-Stable establishment
-Shared development process with the stakeholders
-Focus on stakeholder communication
-Commitment to continuous improvement : Try , Measure, Tune!Our visionary and innovative curriculum focuses on Tarbiyah by providing different forms of literacy including:
-Spritual Literacy (At-Tawhid)
-Intellectual Literacy (Al-Hikmah)
-Cultural Literacy (Ad-Deen)
-Physical Literacy (Al- Ishtiqamah)
-Moral Literacy (At-Tazqiyah)
-Social Literacy (Al-Amanah)
-Interpersonal Literacy (Al-Ihsaan)FB: www.facebook.com/prateeptham
Email: prateepthamschool@gmail.com
Address: 11/1 Moo 3 Leamsak, Aoluk, Krabi 81110

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s