โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ

Prateeptham Foundation School

معهد مصباح الدين 

เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลสอนอิสลามศึกษาควบคู่สามัญ จัดการเรียนการสอนตั้งระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3) ระดับประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 4- ม.6) ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 5 รางวัล โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564

timeline_20211216_103434
โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เป็นเยาวชนที่เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่จะเสริมสร้างสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนประพฤติดี มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จึงได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะในการแสดงความรู้ด้วยตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย ศิลปะ กีฬา สุขภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทยซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเอง มีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการดังกล่าว โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้จัดกิจกรรมโครงการต่อนักเรียน โดยความ ร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะครู ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ดังนี้

ประวัติย่อ

เริ่มต้นจากโต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก เริงสมุทร์ ได้เปิดปอเนาะเพื่อบ่มเพาะความรู้ศาสนาอิสลามและการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของอิสลาม มาเป็นเวลากว่า 30 ปี

1565863465878899750822.jpg

ลูกศิษย์ลูกหาในแถบอันดามัน ตั้งแต่ระนองจนถึงกระบี่กว่าพันคน

จัดการเรียนการสอนศาสนาโดยยึดแนวทาง อะห์ลีซุนนะห์วัลญามาอะห์ แก่ศิษย์ ผ่านกีตาบมลายูและอาหรับสำคัญหลายเล่ม

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรับผิดชอบต่อการสอนศาสนาเพียงลำพัง ทำให้ปอเนาะจึงต้องปิดตัวลงกว่าสิบปี

แต่ยังคงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิด และการสอนกีตาบแก่ผู้สนใจโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดจากศิษย์

และได้สร้างกิจกรรมเพื่อรักษาคุณค่าด้านจริยธรรมเอาไว้ให้เป็นมรดกแก่เยาวชน เช่นการจัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน เป็นประจำติดต่อกันจนปีที่ 10

ในการประชุมคณะศิษย์เก่า ชาวบ้าน และลูกหลาน เมื่อปี 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้ ทำโรงเรียนที่สอนแบบบูรณาการ

เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็น หมอที่มีอุดมการณ์อิสลาม ทนายความที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนเพื่ออัลลอฮ ผู้นำทางการเมืองที่มีอุดมการณ์อิสลามและทำเพื่อประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชนมุสลิมแก่ชุมชน

fb_img_1562232977884_original

โต๊ะครู ฮัจยี อับดุลมาลิก ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมใหญ่ของศิษย์เก่าและชาวบ้านว่า “โรงเรียนแห่งนี้เป็นของทุกๆคน ขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูแล และรักษา โรงเรียนแห่งนี้เป็นของสาธารณะที่มีมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาเป็นคนดูแลให้ โดยตั้งใจอุทิศเพื่อเป็นสาธารณกุศล”

——————

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ  ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่

ก่อตั้งโดยบาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ในอดีตที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นระบบปอเนาะ มีชื่อภาษาอาหรับว่า มะฮัดมิสบาฮุดดีน แต่เป็นที่รู้จักทั่วไปว่า ปอเนาะบ้านแหลมสัก เปิดสอนวิชาศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตมุสลิมในขณะนั้น

99

พ.ศ. 2540 ได้รับการมอบหมายจากมัสยิดมิสบาฮุดดีนให้ดำเนินการเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด ทำการเรียนการสอนในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตามหลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ชั้น อิบติดาอีย์ มุตะวัตซิด จนถึง ระดับซะนีวีย์ (หรือตั้งแต่ปีที่ 1- ปีที่ 10)

พ.ศ. 2543 เทศบาลตำบลแหลมสักก่อสร้างอาคารเรียนอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน เพื่อใช้ในการสอนเรียนวิชาความรู้ด้านศาสนาอิสลาม คุณธรรมและจริยธรรม

พ.ศ. 2546 มีการจัดประชุมเพื่อหารือในการก่อสร้างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หลักสูตรสามัญควบคู่ศาสนาขึ้น โดยมีการประชุมหารือกันเป็นระยะๆ

พ.ศ. 2552 อัลมัรฮูม นายแพทย์มูนีร์ส มุฮัมหมัด ใบกาเด็ม ได้ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน ทำโครงการ จัดงานเพื่อหาทุน สมทบกับทุนทรัพย์และที่ดินของโต๊ะครูอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ เพื่อก่อสร้างโรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา โดยพื้นที่บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โดยในพื้นที่ดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลแหลมสักได้ทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ในการสอนเรียนวิชาความรู้ด้านศาสนาอิสลามซึ่งต่อมาได้อนุญาตให้โรงเรียนได้ใช้เป็นอาคารเรียน และปอเนาะเดิม มีอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 3 หลัง  จำนวน 10 ห้องเรียน ใช้เป็นอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องพยาบาล และห้องพักครู ในช่วงปลายปีคณะบุคคลดังกล่าวประชุมปรึกษาหารือ วางแผน ทำโครงการ จัดงานเพื่อหาทุนเป็นงบประมาณขึ้นในเดือนธันวาคม

พ.ศ. 2553 ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่ ในปีแรกได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และเปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 ช่วงชั้น คือ ระดับอนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1 –6 และมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-3 โดยมี สิบเอก วิทยา เริงสมุทร์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายปรีชา เริงสมุทร์ เป็นผู้จัดการ และนายชาญพัฒน์ ชนะกุล เป็นผู้อำนวยการ

ในปีแรกมีนักเรียนจำนวน 137 คน มีบุคลากรเป็นครู 10 คน และพนักงาน 3 คน ดำเนินการสอนในปีแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ในปีแรก ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเรียน และอาคารประกอบเพิ่มเติม โดยโต๊ะครูดำรงค์ เริงสมุทร์  ได้มอบเงินส่วนตัวและระดมทุนเพิ่มเติม ให้แก่มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา  เพื่อนำรายได้มาเป็นงบประมาณสร้างอาคารเรียน  จำนวน  8  ห้องเรียน 1 หลัง  อาคารโรงอาหาร 1 หลัง  อาคารห้องน้ำ  1 หลัง  รวมทั้งพัฒนาอาคารเรียนเดิม  โดยค่าก่อสร้างโดยประมาณครั้งแรก  5,000,000  บาท นอกจากนี้ ได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ของเทศบาลตำบลแหลมสัก มาใช้เพื่อการเรียนการสอน

พ.ศ. 2554 ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จากสถานทูตมาเลเซีย จำนวน 20 เครื่อง และมูลนิธิเอเชียจำนวน 10 เครื่อง ผ่านโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ ที่มีปอเนาะบ้านตาลเป็นที่บริหารจัดการโครงการ

พ.ศ. 2555 มูลนิธิปัตตานีเพื่อพัฒนาสังคม ได้ประสานงานการองค์กรจันทร์เสี้ยวแดงแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเออมิเรตส์ในการก่อสร้างอาคารละหมาดให้โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ งบประมาณ 300,000 บาท โดยมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาได้สมทบทุนเพิ่มอีก 100,000 บาท โดยมีชื่ออาคารว่า มัสยิดอัลนูร

พ.ศ. 2556 เนื่องจากทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงได้มีมติให้ทำเรื่องขอขยายความจุของนักเรียนจากเดิม เป็นความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน จำนวน 500 คน

พ.ศ. 2557 ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้มีมติร่วมกันในการขยายหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยขอมติคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีมติเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 หลักสูตรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญเป็นหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2558 ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความเห็นร่วมกันว่า โรงเรียนต้องขยายพื้นที่โรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยได้ทำการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมติดกับทิศเหนือของโรงเรียนจากนายอับดุลเลาะห์ เริงสมุทร จำนวน 11 ไร่ จำนวน 2,000,000 บาท โดยใช้ชื่อ นางมี่หย้า เริงสมุทร์ กรรมการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาไปก่อน จนกว่าโรงเรียนจะมีความพร้อมในการโอนที่ดินเป็นของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2560 ชมรมศิษย์เก่าปอเนาะแหลมสัก ร่วมกับมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา จัดงานระดมทุนเพื่อก่ออสร้างอาคารศิษย์เก่า คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียนพร้อมห้องน้ำภายใน ได้งบประมาณ 200,000 บาท ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและมูลนิธิทำเรื่องกู้ยืมงบประมาณจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมอีก 5,000,000 บาท สามารถใช้งานได้ในปีการศึกษา 2561

ปี พ.ศ. 2561 มูลนิธิเมตตา ศรัทธา ความรู้ ได้ประสานงานกับมูลนิธิมะฟาติฮุลคัยร์ ประเทศบะห์เรน เพื่อก่อสร้างอาคารละหมาดเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นอาคารละหมาด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น งบประมาณ 3,200,000 บาท โดยมีชื่ออาคารตามที่ผู้บริจาคได้ตั้งเจตนาไว้ให้เป็นชื่อของมารดาของผู้บริจาคจากประเทศบะห์เรน คือ ท่านหญิง ซีฮาม บินติ อับดุลลอฮ อัลคอญะฮ เพื่อวากัฟญารียะห์ให้กับมารดาของท่านผู้ล่วงลับ ท่านหญิงอาอีชะฮ อะหมัด อัลกอซิร โดยตั้งชื่ออาคารว่า มัสยิดอาอีชะฮ

พ.ศ. 2564 โรงเรียนประทีปธรรมธรรมมูลนิธิดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเป็นโรงเรียนที่มีมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษาเป็นผู้รับอนุญาตโดยมี  ดร. ปรีชา เริงสมุทร์ เป็นผู้แทนมูลนิธิ และมี ดร.วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการ และ ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์ เป็นผู้จัดการ มีนักเรียน 489 คน ครูและบุคลากร 30 คน

โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ พัฒนาความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ หลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีพันธสัญญากับสถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

————————————————————–

รับสมัคร A3

ปรัชญา

241188830_4502814829767697_587563009540728873_n

“การศึกษา คือ ชีวิต”

 

 นโยบาย

ภายในปีการศึกษา 2569 โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ ศาสนา สามัญ และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ สร้างสัมพันธ์สู่อาเซียนด้วย วิธีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

วิสัยทัศน์

239907936_4502814919767688_6458251324647873034_n

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความรักเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิธีอิสลาม เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและภาษาอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์โรงเรียน

241369856_4502814966434350_1109474636182204007_n

อุทยานการศึกษา ภูมิทัศน์งามตา  ปลูกฝังศรัทธา ตามวิถีอิสลาม

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

239859832_4502815126434334_2503013135370695446_n

ยิ้มงาม สลามสวย

 

คำขวัญ

240450741_4502814943101019_3333552509296806406_n

ศาสนาดี วิชาการดี ความคิดดี เป็นเยาวชนคนดี

 

พันธกิจ

240128932_4502814953101018_5090503608551183228_n

จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้นำมากำหนดพันธกิจ ภาระงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  ดังนี้

๑. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. จัดทำมาตรการเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เรียน
๓. มีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๔. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
๕. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูในระดับอนุบาล ประถมและมัธยม
๖. ส่งเสริมให้ครูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
๗. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยการใช้ดิจิทัล
๘. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แบบ  Active Learning

กลยุทธ์ของโรงเรียน

241479418_4502814939767686_8901506393115207374_n

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางในศตวรรษที่ ๒๑
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๕ .พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิให้โดดเด่น
๗. ส่งเสริมนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นอนุบาล 1- 3  

-หลักสูตร ปฐมวัยบูรณาการอิสลาม
-หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing
-หลักสูตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย


ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประถมศึกษา
-หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
-หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing
——-
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 )
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มัธยมศึกษาตอนต้น
-หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
-หลักสูตรจินตคณิต Brain Balancing
-หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

นอกจากนี้ยังเปิดห้องเรียนพิเศษ
-โปรแกรมคนรักฟุตบอล (Sport Islamic Program)
– โปรแกรมคนรักภาษา+มีอาชีพ (English Arabic Vocational Islamic Program)
– โปรแกรมคนรักวิทย์ เทคโนโลยี (Science & Technology Islamic Program)
———
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. สายวิทย์-คณิต
2. สายศิลป์- ภาษาอังกฤษ
-หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546
-หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ การท่องเที่ยวเเละการโรงแรม โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
-หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย MOU วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก และวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
นอกจากนี้ยังเปิดห้องเรียนพิเศษ
-โปรแกรมคนรักฟุตบอล (Sport Islamic Program)
– โปรแกรมคนรักภาษา+มีอาชีพ (English Arabic Vocational Islamic Program)
– โปรแกรมคนรักวิทย์ เทคโนโลยี (Science & Technology Islamic Program)
————————————-

ที่อยู่

11/1 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
11/1 Moo 3 Tambon Leamsak, Aoluk, Krabi , Amphoe Ao Luk, Krabi, Thailand 81110

ภารกิจ

ตั้งมั่นจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่ยึดมั่นในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยหวังให้พวกเขาเป็นพลเมืองโลก (World Citizen)
—————————————————

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  • ตราโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

cropped-logo_prateeptham3-removebg.png

ความหมายของ ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

วงกลมคู่กัน ๒ เส้น         หมายถึง                ความมุ่งหมายในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ความรู้ด้านสามัญ

หนังสือ                            หมายถึง            คัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติ และทางนำของมุสลิมทุกคน

หยดน้ำ                                  หมายถึง                                ความชุ่มชื่น และ โดมของมัสยิดในศาสนาอิสลาม

ตัวอักษร P                            หมายถึง                                โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กลีบเลี้ยงใต้หยดน้ำ             หมายถึง                                สองมือที่โอบอุ้ม ประชาชน และทำนุบำรุงศาสนา

รวงข้าวทั้งสองด้าน             หมายถึง                                ความรุ่งเรืองของเยาวชน

ตัวอักษรภาษาอาหรับ         หมายถึง                                ชื่อภาษาอาหรับของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

สีประจำโรงเรียน

สีสัญลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  สีเขียว  –  ชมพู

สีเขียว    หมายถึง                                ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา และเป็นผู้มีอารมณ์ที่   แจ่มใส   หนักแน่น มั่นคง

สีชมพู   หมายถึง                บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข

—————————————————————————

รายนามคณะบุคลากร

คณะบริหารโรงเรียน

รับสมัครนักเรียนใหม่

ประธานมูลนิธิและประธานที่ปรึกษาโรงเรียน

บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ 
-ประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา และประธานที่ปรึกษาโรงเรียน
– ผู้ก่อตั้งปอเนาะบ้านแหลมสัก และโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ประวัติการศึกษา
– สถาบันดารุ้ลอุลูม มักกะห์ ประเทศซาอุดิอราเบีย
– ปอเนาะซัมลา จังหวัด ปัตตานี
– ปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
– โรงเรียนบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่

ประวัติการทำงาน
– อีหม่ามมัสยิดมิสบาฮุดดีน บ้านคลองทราย ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
– ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
– ผู้ก่อตั้ง และโต๊ะครูปอเนาะบ้านแหลมสัก

ผู้รับใบอนุญาตแทนมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ดร. ปรีชา (ซากี) เริงสมุทร์
– ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– รองประธาน มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ. สงขลา
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่

ประวัติการทำงาน
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิเอเชีย ( The Asia Foundation)
– ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
– ผู้ประสานงานเครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลาม
– ผู้ประสานงานโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชนไทย*ฮาวาย สถาบัน East- West Center
– บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กัมปง
– หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนอิสลามสันติชน

ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.วิทยา เริงสมุทร์
– ผู้อำนวยการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– เลขานุการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย อิสลามวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน
– นักวิชาการศึกษา ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย จ.กระบี่
– ครูชำนาญการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ.กระบี่
– ครูวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมสัก
– หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ จ.นนทบุรี

ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์
– ผู้จัดการ โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ
– กรรมการ มูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา

ประวัติการศึกษา
-ปริญญาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Universal Ministry of King’s College Florida USA
-ปริญญาโทอิสลามศึกษา สาขาการตัฟซีรกุรอานแบบเข้ม มหาวิทยาลัย UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัดปัตตานี

ประวัติการทำงาน
– นักธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ

img_3753

—————————————————
About

Prateeptham Islamic Foundation School, Krabi, Thailand

The Islamic private school is located Krabi Province, Thailand. The school teaches from kindergarten, primary, secondary and high school (K1- G12) and has 350 students and was established since 2010.

Before 2010, the school was called “Pondok Laemsak” or relegious school in Laemsak community that was found by Uztaz Abdul Malik Roengsamut, since 1957, after he graduated from Darul Uloom Institute, Makkah, Saudi Arabia. He is well-known in Krabi, Phuket, Phangnga and Ranong or we called Andaman area.

Because of he felt tied and his health problem so he closed Pondok during 1998 and resigned from the director of Islamic Committee of Krabi, but he was appointed to be Imam in Musjid Misbahuddin, instead. His mission to serve Islam is continue processing.

During 2010, Uztaz Abdul Malik and his son-in-law, Dr. Muhamad Munir Baikadem, the Director of Islamic Private Hospital in Krabi, Chariyatham Ruampat Hospital, planned to re-open the school and registered as Islamic Integrated School or Islamic Private School that the students can learn Islamic knowledge and Secular subject. Their aimed is to give good foundation knowledge to produce good Ummah who know sciences and Islam. He/She who can work as lawyer, doctor, teacher, scientist or other professions, but brave to be good Muslim.

In 2014, Dr. Munir has been passed-away by cancer at 40-years-old but Uztaz Abdulmalik Roengsamut is continue teaching Alquran, Kitab, and Hadith to the kids in the school, now he is 78 years old.

The principal of the school is Mr. Abdulrohman Roengsamut, and the school manager is Mr.Zaki Roengsamut.

Prateeptham Foundation School, the Islamic school in Andaman Coast of Thailand- Krabi Province. The school is under Foundation of Prateeptham for Education (FOPE) , a non-profit organization, established in May 2010. The school is a full-time from Kindergarten, elementary school and Islamic secondary school serving the Muslim community in Andaman Coast region. It combines the teaching of Islam and Arabic with the Thai curricula for the other subjects and learning by doing method.
The school was established to meet the diverse needs of the community. It is registered with the Thailand Ministry of Education as a Kindergarten to Grade 9 school. Our Vision To facilitate, nurture, and prepare students to become global Muslim citizens Our Mission To provide children an Islamic learning environment where they can receive quality education embedded with our core values and higher expectations that prepare them to achieve the highest level of academic excellence inshAllah.
Our Core Values
-Creative and visionary Islamic curriculum integrated with State standards course of study.
-Highly qualified teachers and staff.
-Stable establishment
-Shared development process with the stakeholders
-Focus on stakeholder communication
-Commitment to continuous improvement : Try , Measure, Tune!Our visionary and innovative curriculum focuses on Tarbiyah by providing different forms of literacy including:
-Spritual Literacy (At-Tawhid)
-Intellectual Literacy (Al-Hikmah)
-Cultural Literacy (Ad-Deen)
-Physical Literacy (Al- Ishtiqamah)
-Moral Literacy (At-Tazqiyah)
-Social Literacy (Al-Amanah)
-Interpersonal Literacy (Al-Ihsaan)
FB: www.facebook.com/prateeptham
Email: prateepthamschool@gmail.com
Address: 11/1 Moo 3 Leamsak, Aoluk, Krabi 81110
Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s