โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ได้จัดหลักสูตรทวิศึกษาบูรณาการวิชาชีพ ระดับ ปวช. โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ สาขา อิเล็กทรอนิกส์และสาขา การโรงแรม และวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ในสาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังจัดวิชาชีพระยะสั้นให้นักเรียนในระดับมัธยมต้น ช่างตัดผม เชฟขนมไทย ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ ดีไซเนอร์เสื้อผ้า ช่างทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นต้น


การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ”แบบคู่ขนาน-ทวิศึกษา” ระหว่างโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย กับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ร่วมกับภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างการรับรู้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วสามารถเลือกเรียนต่อสายสามัญ สายอาชีพ หรือทำงานในสถานประกอบการได้ ซึ่งทางโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิได้ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และปี 2562 จะมีนักศึกษาที่จบมาได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ คือ มัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่


โดยโรงเรียนได้นำร่องหลักสูตรทวิศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 กับวิทยาลัยเกษตรกระบี่เป็นรุ่นแรก แต่ดำเนินการได้เพียง 1 รุ่น ต่อมาได้ MOU ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ในภายหลัง
.
อ.มุฮัมหมัดซิดดีก นพกะ รองผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ กล่าวถึงโครงการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา) ว่าดำเนินการมาเมื่อปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกกับวิทยาลัยเกษตรกระบี่ มีนักเรียนจำนวน 15 คน ซึ่งรุ่นแรกได้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีสถานประกอบการร่วมทำข้อตกลง สาขาโรงแรมหลายแห่งให้นักเรียนได้เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อมาภายหลัง ทางโรงเรียนได้ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่สานต่อโครงการนี้ต่อ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา


รูปแบบของการบริหารจัดการเรียนการสอน “แบบคู่ขนาน-ทวิศึกษา” เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลายกับวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ที่ทำไว้เมื่อปี 2560 นักเรียนที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องลงทะเบียนเรียน 2 แห่ง คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ โดย 2 สถาบันได้ตกลงร่วมกันให้นักเรียนเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา วันจันทร์-พุธ และเรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ เมื่ออยู่ ปวช.ปี 2 ต้องฝึกงานที่โรงแรมและรีสอร์ทที่ทำข้อตกลงไว้เป็นระยะเวลา 45 วันในภาคฤดูร้อน เมื่อจบการศึกษา ได้ 2 วุฒิ คือ มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือเลือกเรียนต่อสายอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้
.
“นักศึกษาที่มาเรียน 2 หลักสูตร ส่วนใหญ่ทำเกรดได้ระดับดีเยี่ยมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. และมีหลายคนที่ตัดสินใจเรียนต่อสายอาชีพระดับ ปวส. เราจะได้คนเก่งมาทำงานในสายอาชีพมากขึ้น ลบค่านิยมเดิมๆ ที่คิดว่าเรียนไม่เก่งต้องเรียนสายอาชีพ ผลจากการจัดการศึกษา “คู่ขนานมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช. (ทวิศึกษา) ซึ่งเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองและเป็นผู้เลือกเอง” อาจารย์ผู้สอน จากวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่กล่าว

นอกจากทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ได้เรียนในวิชาชีพต่างๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขายสินค้าแก่เพื่อนนักเรียนได้

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s