การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ Academic Administrational In Private Islamic School In Krabi


ชารีฟ เริงสมุทร์ Charip Roengsamut ผู้จัดการโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จังหวัดกระบี่

บทคัดย่อ


การวจิ ยั ครงั้ นมี้ วี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื 1) ศกึ ษาระดบั ปฏบิ ตั ใิ นการบรหิ ารงานวชิ าการในโรงเรยี นเอกชนสอนศาสนาอสิ ลาม จงั หวดั กระบ่ี 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี จ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ การบริหารงานวิชาการ ประชากรเป็นผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จ�านวน 250 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยน�าข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (μ) และการแจงแจงความถ่ี ผลการวิจัยพบว่า
1) ระดับปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี พบว่าภาพรวมและรายด้านมีการ ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีค่าเฉล่ียของการปฏิบัติมากท่ีสุด ส่วนด้านคุณภาพ ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียของการปฏิบัติน้อยที่สุดซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านนั้น พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ข้อท่ีมี คา่เฉลี่ยการปฏบิตัิมากทสีุ่ดคอืสง่เสรมิการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรดู้้วยวิธกีารท่ีหลากหลายดา้นการจดัการเรยีนรู้ขอ้ที่มคีา่เฉลยี่ ปฏิบัติมากท่ีสุดคือ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผู้เรียนโดยยึดมาตรฐานผู้เรียนเป็นหลัก ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย ปฏิบัติมากที่สุดคือ ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน จัดครูผู้สอนประจ�ารายวิชาตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และด้วยความสมัครใจ
2) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามจังหวัด กระบี่ จ�าแนกตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารและ หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ มี่ วี ฒุ กิ ารศกึ ษาตา่ งกนั มรี ะดบั การปฏบิ ตั งิ านในการบรหิ ารงานวชิ าการของโรงเรยี นเอกชนสอนศาสนาอสิ ลาม จังหวัดกระบี่ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียการปฏิบัติทั้งในภาพรวมและ รายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียการปฏิบัติสูงกว่า ผู้บริหาร และหวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ มี่ วี ฒุ กิ ารศกึ ษาปรญิ ญาตรหี รอื ตา่� วา่ ปรญิ ญาตรี โดยดา้ นกระบวนการบรหิ ารจดั การ และดา้ นการจดั การ เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ มีค่าเฉล่ียของการปฏิบัติมากที่สุด ส่วนด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียของการปฏิบัติรองลงมา เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติรายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี มคี า่ เฉลย่ี การปฏบิ ตั สิ งู กวา่ ผบู้ รหิ ารและหวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ มี่ วี ฒุ กิ ารศกึ ษาตา�่ กวา่ ปรญิ ญาตรมี คี า่ เฉลยี่ การปฏบิ ตั สิ งู กวา่ ผบู้ รหิ าร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีเกือบทุกด้านยกเว้นด้านคุณภาพผู้เรียน การบริหารงานวิชาการใน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี จ�าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ พบว่า ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการต่างกันมีระดับการปฏิบัติงานในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบัติรายด้านจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารและหัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการ น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเกือบทุกด้านยกเว้นด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส�าคัญ ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ ต�่ากว่า
10 วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ ในการบริหารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดกระบ่ี จา� แนกตามต�าแหน่ง พบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก แต่ เมอื่ พจิ ารณาคา่ เฉลยี่ การปฏบิ ตั ทิ งั้ ในภาพรวมและรายดา้ นจะเหน็ ไดว้ า่ เกอื บทกุ ดา้ นผบู้ รหิ าร มคี า่ เฉลยี่ การปฏบิ ตั สิ งู กวา่ หวั หนา้ กลมุ่ สาระ การเรียนรู้ยกเว้นด้านการจัดการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการปฏิบัติสูงกว่าผู้บริหาร
คำสำคัญ : บทบาทการการบริหารงานวิชาการ กรอบพื้นฐานตัวชี้วัด โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

อ่านบทความฉบับเต็ม ได้ที่ http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/2-ชารีฟ.pdf

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s