แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล

8188_997244913658057_6550459149929339216_n

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
.
เรื่อง แจ้งสิทธิพิเศษสำหรับการเข้าเรียนในโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับอนุบาล
เรียน ผู้ปกครองที่มีลูกอายุระหว่าง 3-5 ปี
.
ตามที่ โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาแล้ว นั้น
.
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ ทางโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอนุบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ที่จะให้สิทธิพิเศษกับนักเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์ในจำนวนจำกัด ดังต่อไปนี้
.
๑.สิทธิ์ในการเข้าเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ราคา ๖๐๐ บาท
๒.สิทธิ์ในการรับอุดหนุนค่าเครื่องแบบฟรี 1 ชุด ราคา ๔๐๐ บาท
๓.สิทธิ์ในการรับอุปกรณ์การเรียนฟรี ราคา ๒๐๐ บาท
๔.สิทธิ์ในการรับแบบเรียนฟรี ราคา ๒๐๐ บาท
๕.สิทธิ์ในการรับประทานอาหารกลางวันและนมฟรี ราคา ๔,๐๐๐ บาท
๖.สิทธิ์ในการเรียนหลักสูตรจินตคณิต ฟรี ราคา ๖๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท
.
คุณสมบัตินักเรียนที่เข้าโครงการ
๑.เป็นนักเรียนอายุระหว่าง ๓-๕ ขวบ เกิดระหว่าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. มีสัญชาติไทย
๓.ไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรง
๔.เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ๕๐ คนแรกและภายในเวลาที่กำหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ) เท่านั้น
เอกสารหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์
๑. สำเนาสูติบัตร
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป
๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดา
๕. หนังสือยืนยันสิทธิ์ (ด้านหลัง)
๖. หลักฐานการศึกษา (ปพ.1) และหลักฐานอื่นๆจากโรงเรียนเดิมมอบให้
๗. สำเนาสมุดประจำตัวเด็ก(สมุดสีชมพู) หน้าประวัติการฉีดวัคซีน
.

จึงขอให้ท่านมายืนยันสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยรับจำนวนจำกัด จำนวน ๕๐ คนเท่านั้น จะยึดตามลำดับผู้ที่มายืนยันสิทธิ์ก่อน และหากมายืนยันสิทธิ์พร้อมสมัครในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีของสมนาคุณมอบให้ (จำนวนจำกัด)
.
ขอแสดงความนับถือ
.
สิบเอกวิทยา เริงสมุทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ
โทร ๐๙๓๗๘๗๘๗๗๑

โฆษณา

ออกจำหน่ายแล้วหนังสือชีวประวัติบาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์

12521118_990638941020406_896845616_n
บาบาอับดุลมาลิก เริงสมุทร์ หรือโต๊ะครูมาเล๊ะ ปอเนาะแหลมสัก ตั้งอยู่ที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ปัจจุบันอายุ 78 ปี เป็นครูที่เข้าถึงหัวใจของลูกศิษย์ กว่า 50 ปีทีรับใช้งานศาสนา มีเกร็ดชีวิต และเรื่องราวต่างๆมากมายในหนังสือเล่มนี้

รายได้ของการจำหน่ายจะนำไปก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ และเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า ยากจน ขัดสน ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

ราคา 199 บ

ติดต่อที่โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ นะครับ

English Summer Camp ที่สังคมอิสลามวิทยา

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจอยากเดินทางไปพัฒนาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมตัวเองก่อนการเปิดประเทศต้อนรับอาเซียน ค่าใช้จ่ายไม่แพง แคมป์ 1 เดือน ที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.sangkhomislam.ac.th/

ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ

รายงานโดย นายปรีชา เริงสมุทร์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาวะผู้นำ บัณฑิตวิทยาลัย บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คำนำ

ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่ยอมรับ ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะที่สำคัญ คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน นักปกครอง และนักปราชญ์ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแปรที่สำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพราะผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการบริหารให้กับครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน Continue reading “ภาวะผู้นำและทฤษฎีภาวะผู้นำ”

ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม

Primary Management Committed to Community Program II : Cheetham Community School

ท่านเคยเห็นโรงเรียนประตูห้องผู้บริหารเปิดกว้างให้ผู้ปกครองเข้าพบได้ตลอดเวลาทั้งตอนมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา หรือไม่ ? โรงเรียนที่มีนโยบายเปิดรับความคิดเห็นของใครๆที่แวะมาเยี่ยมเยือน ? โรงเรียนที่สามารถเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องรอครูว่าง ? โรงเรียนที่บรรยากาศเป็นมิตร ให้เกียรติผู้ปกครองมาก? ที่ๆไม่ถามว่าผู้ปกครองเข้ามาทำอะไรในโรงเรียน ? ท่านเคยเข้าไปนั่งเรียนกับบุตรหลานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาต่างๆที่ คุณครูสอนลูกหลานของท่าน ? นั่งฟังลูกหลานของท่านอ่านหนังสือ ? โรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ท่านมาแวะเยี่ยมเยือนเพราะได้จัดกิจกรรมต่างเพื่อต่อยอดความรู้ของท่าน ?

มีแล้วครับ แต่ไกลหน่อย ชื่อ โรงเรียนชุมชนชีตแฮม เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ Continue reading “ผมว่าปัญหาของโรงเรียนแก้ได้ด้วยการบริหารที่ชุมชนมีส่วนร่วม”

แนวทางการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา

ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการบริหารการศึกษาโดยเริ่มที่ตัวของผู้บริหารในการทำความเข้าใจต่อทฤษฎีอย่างถ่องแท้ มีความพร้อมในการดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งดำเนินชีวิตตามแนวปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทำการวางแผนงานที่จะดำเนินการในด้านต่างๆของการบริหารจัดการโรงเรียน Continue reading “แนวทางการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา”

โรงเรียนตาดีกาในอังกฤษ

อิสลามศึกษา : โรงเรียนมัดดารอซะฮ์ในอังกฤษ – Islamic Education : My Other School is a Madrasah มัดดารอซะฮ์เป็นโรงเรียนสอนอิสลามหลังเลิกเรียน เด็กๆจะใช้เวลาในการเรียนประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเรียนรู้การอ่านกุรอาน หลักการศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับ โดยจะเน้นภาษาอาหรับเพื่อทำความเข้าใจอัลกุรอานโดยวิธีง่ายๆ

รายการโทรทัศน์ครูพาเราจะไปดูการเรียนการสอนในมัดดารอซะฮ์สองแห่งที่เมืองเบอร์มิงแฮม คือ มัดดารอซะฮซาวียะฮ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางอิสลาม และมัดดารอซะฮซาลาฟียะฮ ซึ่งอยู่ในสุเหร่าที่เก่าแก่กว่า

นักเรียนมุสลิม 200,000 คนทั่วอังกฤษไปเรียนมัดดารอซะฮ์ หรือโรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิด แบบบ้านเรา หรือโรงเรียนสอนศาสนาหลังโรงเรียนเลิกทุกวัน ที่นั่นพวกเขาจะได้เรียนและพูดคุยถึงหลักปฏิบัติต่าง ๆ ของศาสนาอิสลาม โดยเฉลี่ยแล้ว เด็ก ๆ จะใช้เวลาสองชั่วโมงที่มัดดารอซะฮ โดยมุ่งเน้นที่การเรียนและอ่านภาษาอาหรับ และศึกษาศาสนาอิสลาม ครูที่มาดราซาห์พยายามเชื่อมโยงหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการและความสนใจของเด็ก

พวกเขายังใช้วิธีการเล่านิทาน การทำงานกลุ่ม และกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อทำให้การเรียนรู้ในตอนเย็นหลังการเรียนในโรงเรียนภาคปกติเป็นเรื่องสนุกสนานมาก­ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครองพูดถึงความสำคัญของการศึกษาที่โรงเรียนสอนศาสนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของมัดดารอซะฮ์ในศตวรรษที่ 21

จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ

ได้มีโอกาสรับชมสารคดีสั้นชุดนี้ในโทรทัศน์ครู “ปอเนาะต้นแบบในนจังหวัดชายแดนใต้” จนจบ ก็รุ้สึกคุ้นๆกับชื่อปอเนาะตาเซะ จึงลองไปสอบถามพี่ๆน้องๆ จากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม น้องๆก็บอกว่า ก็ปอเนาะที่พวกเราไปเก็บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถูกกราดยิงของทหาร เมื่อปี 2550 ไง”

หลังจากนั้นก็ได้อ่านงานเขียนของโต๊ะกูเป็ง (อารีฟิน บินจิ) ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้อ่านเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริง เรียกได้ว่าใครอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คงต้องใช้ศัพท์ว่าถูกทางการเพ่งเล็งจนได้รับฉายาว่า “ปอเนาะสีแดง” แต่วันนี้พวกเขาไม่ได้นั่งอยู่เงียบๆ ปล่อยให้เหตุการณ์เงียบหายไปโดยสังคมไทยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสถาบันปอเนาะ พวกเขาทำการสื่อสารกับสังคมโดยภาพรวม สร้างความเข้าใจกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ว่า ที่เขาระแวงกันนั่นไม่ได้มีอะไรเลย

“พวกเราจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณธรรมให้กับเยาวชน ให้พวกเขาเป็นคนดี” อุสมาน พูลา ครูใหญ่กล่าว

แล้วเยาวชนเหล่านี้จะออกไปทำร้ายคนได้อย่างไร วันนี้ปอเนาะ ตาเซะได้รับการยกย่องให้เป็น “ปอเนาะต้นแบบ” แล้วที่ถูกกราดยิง ถล่มปอเนาะในวันนั้น ใครจะออกมารับผิดชอบ

ผมนำเรื่องราวที่โต๊ะกูเป็งถ่ายทอดไว้ในศูนย์ข่าวอิศรา มาแนบไว้กับบทความนี้ด้วยครับ  Continue reading “จากปอเนาะสีแดงสู่ปอเนาะต้นแบบ”

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: